Sols stratifiés-Sélection CDB Meister-Décor LD 75 (S) › Comptoir des Bois

Sols stratifiés-Sélection CDB Meister-Décor LD 75 (S)

...
Chêne Pacific 6581Chêne Mare 6582
Chêne Bodega 6403Chêne Taverna 6428
Chêne blanc lessivé 6181Chêne cappuccino 6263
Chêne Chiemsee clair 6376Chêne Arcadia 6412
Chêne Habanera 6429Chêne Caledonia 6421
Chêne fissuré Terra 6439Chêne Barista 6420
Chêne Chiemsee brun 6377Mississippi Wood 6404

.

.

 

9