Sols stratifiés-Sélection CDB Meister-Décor LD 75 (S)

...
Chêne Pacific 6581 Chêne Mare 6582
Chêne Bodega 6403 Chêne Taverna 6428
Chêne blanc lessivé 6181 Chêne cappuccino 6263
Chêne Chiemsee clair 6376 Chêne Arcadia 6412
Chêne Habanera 6429 Chêne Caledonia 6421
Chêne fissuré Terra 6439 Chêne Barista 6420
Chêne Chiemsee brun 6377 Mississippi Wood 6404

.

.

 

9